Cookiebot

Denne aftale (“Aftalen“) er indgået den {EffectiveDate} (“Ikrafttrædelsesdato“) af og imellem

Firmanavn: {CompanyName} (“Forhandleren”)

Adresse: {CompanyAddress}
Postnummer/by: {CompanyPostalCodeAndCity}
Land: {SelectedCountry} 
CVR-nr.: {CompanyRegistrationNumber}

Bankens navn: {BankName}
Bankkode (BIC/SWIFT/FEDWIRE etc.): {BankCode}
Kontonummer: {BankAccount}
IBAN bankkontonummer: {IBAN}

Telefon: {PhoneNumberWithCountryCode} 
Kontaktnavn: {ContactName} 
Kontakt e-mail: {ContactEmail}

og

Cybot A/S
(“Cybot”)

Havnegade 39
1058 København
Danmark
CVR-nr. DK34624607
Telefon: +45 50 333 777

Kontaktnavn: Daniel Johannsen
Kontakt e-mail: [email protected]

Cybot giver en ikke-eksklusiv licens, der giver Forhandleren tilladelse til at sælge abonnementer på Cybots cookie-kompatibilitetstjeneste (“Cookiebot“) på Cookiebot.com ifølge de følgende vilkår og bestemmelser i denne Aftale:

1. Tilvejebringelse af licens


1.1. Slutbrugere

Cybot giver Forhandleren den ikke-eksklusive licens til at få adgang til og bruge Cookiebot.com med det formål at fremme og markedsføre salget og sælge Cookiebot-abonnementer til slutbrugere (“Slut-brugere“).

Forhandleren er autoriseret til at give individuelle underlicenser til Slutbrugere af Cookiebot, og både Forhandleren og Slutbrugerne skal altid have adgang til og bruge Cookiebot i overensstemmelse med de generelle forretningsbetingelser, der gælder på det givne tidspunkt (“Servicevilkår“), som skal accepteres specifikt, når der opnås adgang til Cookiebot.com. Servicevilkårene vedlægges den-ne aftale som skema 1.1.

Enhver licens, som gives af Cybot i henhold til denne aftale, er ikke-eksklusiv, og Cybot er ikke for-pligtet til at afstå fra direkte eller indirekte salg af Cookiebot.

1.2. Forhandlere i anden linje

Herved autoriserer Cybot Forhandleren til at indgå kontrakter med andre forhandlere (“Forhandlere i anden linje“) med det formål at fremme salget af Cookiebot-abonnementer til Slutbrugerne igennem Forhandlerne i anden linje. Forhandleren er forpligtet til at sikre, at vilkårene mellem Forhandleren og en Forhandler i anden linje såvel som vilkårene mellem Forhandleren i anden linje og dennes Slut-bruger er i overensstemmelse med de vilkår og bestemmelser, der er fastsat i denne Aftale. Uanset om en Slutbruger serviceres af en Forhandler i anden linje, skal Forhandleren sikre sig, at Slutbruge-rens forpligtelser er de samme som de forpligtelser, Forhandlerens egne Slutbrugere er underlagt.

Forhandleren skal efter anmodning fra Cybot fremlægge sådanne aftaler, som er indgået med For-handlere i anden linje og deres Slutbrugere.

(Forhandlere i anden linje og Slutbrugere omtales herefter kollektivt som “Kunder“).

1.3. Licensbegrænsninger

Forhandleren må ikke selv (og heller ikke bistå andre) i at (i) ændre eller svigagtigt bruge Cookiebot til at behandle eller tillade behandling af data fra tredjepart, der ikke udtrykkeligt er autoriseret til at få adgang til og bruge Cookiebot; eller (ii) få adgang til, ændre eller ødelægge en hvilken som helst information om enhver Kunde igennem et hvilket som helst svigagtigt middel eller udstyr eller forsøge at gøre det.

1.4. Forbehold af rettigheder

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til Forhandleren, er udtrykkeligt forbeholdt Cybot.

2. Forhandlermodeller


Forhandleren vil alene bestemme brugen af forhandlermodel og kan løbende vælge en eller begge af de følgende modeller, som der er redegjort for i afsnit 2.1 eller 2.2 i forhold til Slutbrugerne. Forhandlerens aftale med den specifikke Slutbruger, der administreres i Back-end, jf. afsnit 3.1, bestemmer, hvilken model der er gældende for denne specifikke Slutbruger.

2.1. Detailmodel

Detailmodellen er gældende for alle Slutbrugere, som Cybot fakturerer direkte uden Forhandlers inddragelse.

2.1.1. Administrationsgebyr
Forhandleren vil modtage et administrationsgebyr som redegjort for nedenfor:

i) I de første tre (3) år af Slutbrugerens brug af Cookiebot vil Forhandleren modtage et administrationsgebyr, der svarer til 40% af alle abonnementsgebyrer betalt af Slutbrugere administreret, serviceret eller supportet (”Teknisk support i første linje”) af Forhandleren. Den treårige periode begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor Slutbrugeren bruger Cookiebot første gang.

ii) Efter den treårige periodes udløb, som beskrevet i afsnit 2.1.1(i), vil Forhandleren modtage et administrationsgebyr, der svarer til 20% af alle abonnementsgebyrer betalt af Slutbrugere, der modtager Teknisk support i første linje fra Forhandleren.

Administrationsgebyret vil kun kunne udbetales til Forhandleren, hvis abonnementerne er blevet betalt af Slutbrugerne på tidspunktet for kontoopgørelse, som redegjort for i afsnit 2.1.2.

2.1.2. Kontoopgørelse
Hver tredje (3) måned vil Cybot opgøre Forhandlerens konto vedrørende de Slutbrugere, der modtager Teknisk support i første linje fra Forhandleren, som det er redegjort for i afsnit 2.1.1(i). Opgørelsen vil blive sendt via e-mail til Forhandleren.

Hvis Forhandlerens konto viser en saldo på mindre end 200 €, vil overførslen blive udsat, indtil Forhandlerens konto viser en saldo på 200 € eller mere. Overførslen vil dog ikke blive udsat i mere end et (1) år. Hvis Cybot eller Forhandleren opsiger aftalen, vil Forhandlerens konto blive opgjort med det samme efter Aftalens ophør.

Gebyrer i forbindelse med bankoverførslen fra Cybots danske bankkonto til Forhandlerens bankkonto vil være for Forhandlerens egen regning.

2.2. En gros-model

En gros-modellen er gældende for Kunder, som Forhandleren fakturerer direkte uden Cybots inddragelse.

2.2.1. En gros-rabat
For de Kunder, som Forhandleren fakturerer direkte, vil Forhandleren modtage en rabat på 20% på Forhandlerens og alle Kundernes abonnementer, der er oprettet igennem Forhandlerens konto på Cookiebot.com, der vil blive faktureret som redegjort for i afsnit 2.2.2.

2.2.2 Kontoopgørelse
En gang om måneden vil Cybot fakturere Forhandleren for alle Forhandlerens egne og Kunders abonnementer, der er oprettet og faktureret direkte gennem Forhandlerens konto på Cookiebot.com. Abonnementer vil blive faktureret månedligt bagud i overensstemmelse med de altid gældende priser for Cookiebot minus en samlet rabat på 20% som beskrevet i afsnit 2.2.1.

Hvad angår en gros-modellen er Forhandleren helt og holdent ansvarlig for Kundernes betaling og skal betale Cybots fakturaer fuldt ud, uanset om Forhandleren har modtaget betaling fra sine Kunder. Forhandlerens betalingsforpligtelse træder i kraft, når Kunden bruger Cookiebot første gang.

Alle gebyrer i forbindelse med bankoverførslen fra Forhandlerens bankkonto til Cybots danske bankkonto vil være for Forhandlerens egen regning.

3. Kontraktprocedurer


3.1. Back-end

Forhandleren vil have adgang til et bestemt forhandlerområde (”Back-end”) på Cookiebot.com. Cybot instruerer Forhandleren i, hvordan man registrerer sig som forhandler.

Back-end bruges af Forhandleren til at formidle kontakten til potentielle nye Kunder og eksisterende Kunder, som beskrevet i afsnit 3.2 og 3.3, og til at administrere og få adgang til alle Forhandlerens Kunders konfigurationer og data.

Forhandlerens adgang til Kundens konfigurationer og data må ikke bruges til at ændre Kundens konfigurationer og data uden Kundens forudgående accept heraf.

3.2. Tag kontakt til potentielle nye kunder

3.2.1. Detailmodel
For de nye Kundeabonnementer, som Forhandleren ønsker at oprette under detailmodellen, som redegjort for i afsnit 2.1, skal Forhandleren bruge Back-end til at sende en tilmeldings-e-mail, der gør det muligt for Kunden at tilmelde sig Cookiebot. Tilmeldings-e-mailen indeholder Forhandlerens navn og kontaktoplysninger.

Forhandleren skal sikre, at hver Kunde har givet sit forudgående samtykke til at modtage tilmeldings-e-mailen, inden fremsendelse af e-mailen til Kunden.

Når Kunden har tilmeldt sig Cookiebot, vil Forhandleren blive underrettet per e-mail. Forhandleren vil løbende være ansvarlig for service og support til sine Kunder.

3.2.2. En gros-model
For nye Kundeabonnementer, som Forhandleren ønsker at oprette under en gros-modellen, som anført i afsnit 2.2, skal Forhandleren oprette og betale for sit eget Cookiebot-abonnement på Cookiebot.com, hvorefter Forhandleren vil have adgang til Back-end, som redegjort for i afsnit 3.1.

Bortset fra som anført i afsnit 3.4, kan Forhandleren bestemme sine egne kontraktprocedurer over for sine Kunder, inklusive udpege Forhandlere i anden linje til at udføre salg på vegne af Forhandleren.

3.3. Tag kontakt til eksisterende kunder

For at Forhandleren kan yde servicer for eksisterende Cookiebot-kunder, enten ved at overtage serviceforpligtelser for eksisterende Cybot-kunder eller fra andre forhandlere, skal Kunden tilføje Forhandlerens unikke forhandlerkode på Kundens abonnementsprofil i Back-end. For at opnå retten til et administrationsgebyr (hvis detailmodellen er gældende), eller en gros-rabat (hvis en gros-modellen er gældende), skal Forhandleren bruge Back-end for at finde og sende sin unikke forhandlerkode til Kunden og sikre, at Kunden tilføjer denne unikke kode til sin Back-end-profil.

3.4. Slutbrugere

Når Slutbrugere tilmelder sig Cookiebot, vil Slutbrugerne specifikt acceptere Servicevilkårene, som de er anført på Cookiebot.com.

For Slutbrugere, der er administreret i henhold til detailmodellen, jf. afsnit 2.1, vil Forhandleren fungere som eneste kontaktpunkt, hvad angår Cookiebot, men dette udelukker ikke Cybot fra at kontakte Slutbrugeren direkte. Yderligere vil det kontraktmæssige forhold vedrørende licensen for Cookiebot og Slutbrugerens betalingsforpligtelse for brugen af Cookiebot og for serviceydelser være direkte mellem Cybot og Slutbrugeren.

For Slutbrugere, der administreres i henhold til en gros-modellen, jf. afsnit 2.2, må Forhandleren kun give underlicenser til Slutbrugere til Cookiebot i overensstemmelse med Servicevilkårene, som de er anført på Cookiebot.com. Disse Slutbrugere vil ikke have direkte adgang til login på Cookiebot, og deres abonnementer kan kun administreres og konfigureres af Forhandleren.

4. Cybots forpligtelser


4.1. Teknisk support

Hvis Forhandleren oplever, at Cookiebot ikke stemmer overens med alle kravene i denne Aftale, skal Forhandleren omgående underrette Cybot herom pr. telefon eller igennem Cybots helpdesk på Cookiebot.com. Cybot vil gøre sit bedste for at besvare spørgsmål og korrigere rapporterede fejl, der kan reproduceres af Cybot (eller levere passende midlertidige løsninger eller muligheder for at arbejde udenom fejl) under den første respons. Hvis Forhandleren fastslår, at den rapporterede fejl er væsentlig og afgørende for brugen af Cookiebot, eller at den rapporterede fejl gør, at Cookiebot ikke fungerer, vil Cybot gøre sit bedste at rette fejlen indenfor en kommercielt rimelig tid efter Cybots første respons.

De tekniske supporttjenester, der leveres heri, leveres uden beregning.

Al teknisk support leveres udelukkende til Forhandleren. Forhandleren skal levere teknisk support i første linje til Slutbrugere, se afsnit 5.2 nedenfor.

4.2. Opdatering af Cookiebot

Cybot skal give Forhandleren oplysninger om alle væsentlige opdateringer af Cookiebots funktionalitet, som Cybot generelt udgiver til andre Forhandlere.

4.3. Reklame

Cybot må ikke bruge Forhandlerens navn i offentliggørelser, reklamer eller lignende aktiviteter uden Forhandlerens forudgående skriftlige samtykke, som ikke må tilbageholdes eller forsinkes på urimelig vis. Uanset førnævnte giver Forhandleren Cybot mulighed for at inkludere Forhandlerens navn, virksomhedsprofil og kontaktoplysninger i sine offentlige forhandlerlister og til at udarbejde en rutinemæssig offentlig annoncering af gennemførelsen af denne Aftale.

5. Forhandlerens forpligtelser


5.1. Overholdelse af national lov

Ved markedsføringen af Cookiebot er Forhandleren forpligtet til at overholde alle relevante krav i den nationale lovgivning. Forhandleren skal udtrykkeligt informere alle Slutbrugere om, at de er eneansvarlige for at overholde EU- og nationale love, herunder, men ikke begrænset til, love vedrørende information og samtykkekrav i forhold til cookies. Hvis Forhandleren bliver opmærksom på udviklinger i denne henseende, herunder, men ikke begrænset til, national lovgivning og/eller håndhævelse, skal Forhandleren informere Cybot om disse udviklinger uden unødig forsinkelse. Alle handlinger i denne henseende sker for Forhandlerens egen regning.

5.2. Teknisk support i første linje

Forhandleren er eneansvarlig for at yde teknisk support i første linje til sine Kunder, der anvender Cookiebot. Forhandleren skal instruere alle Slutbrugere om ved behov for support alene at henvende sig til Forhandleren. Teknisk support i første linje sker for Forhandlerens egen regning, da dette er indregnet i administrationsgebyret (hvis detailmodellen er gældende) eller i en gros-rabatten (hvis en gros-modellen er gældende).

Hvis Forhandleren ikke yder Teknisk support i første linje i overensstemmelse med denne Aftale og med Servicevilkårene, er Cybot berettiget til at ændre Slutbrugerrelationen til en anden Forhandler, se afsnit 3.3, hvis Cybot har informeret Forhandleren om Forhandlerens brud, og Forhandleren ikke har afhjulpet dette indenfor 3 arbejdsdage. Cybot er ydermere berettiget til at modregne eventuelle udgifter i denne forbindelse i administrationsgebyret (hvis detailmodellen er gældende) eller kræve sådanne udgifter betalt af Forhandleren (hvis en gros-modellen er gældende).

5.3. Databeskyttelse

Forhandleren må ikke bruge, sælge, handle med eller på anden måde overføre eventuelle Kundedata til tredjeparter.

5.4. Brandingkrav

Cookiebot mærkes med handelsnavne, servicemærker, varemærker, logoer og oprindelsesbetegnelser og andre særprægede branding-funktioner (“Cybot branding-funktioner”) Alle ikke-eksklusive distributionsrettigheder og licenser givet heri for Cookiebot er genstand for følgende brandingkrav. Al brug af Cybot branding-funktioner skal udelukkende være til fordel for Cybot. Forhandleren må ikke (i) ansøge om tilmelding af Cybot branding-funktioner (eller eventuelle andre lignende mærker eller funktioner, der giver risiko for forveksling) nogen steder i verden, (ii) omforme, modificere eller ændre Cybot branding-funktionerne på nogen måde eller (iii) bruge nogen af Cybot branding-funktionerne, undtagen som udtrykkeligt tilladt heri eller ved forudgående skriftlig godkendelse fra Cybot.

6. Overvågning af Forhandlerens brug


Cybot forbeholder sig retten til intern overvågning af Forhandlerens brug af Cookiebot.

7. Minimum tekniske krav for Cookiebot


7.1. Skalerbarhed og systemkrav

Cookiebot skal være skalerbar på en måde, der giver mulighed for, at tjenesten lever op til en hvilken som helst forudset stigning.

Cybot kan når som helst i Aftalens løbetid fastlægge og ændre sådanne minimumskrav og/eller anbefalinger, så disse giver Slutbrugeren den optimale funktionalitet i Cookiebot.

7.2. Beskyttelse af kundedata

Cookiebot skal betjenes i et miljø, der beskytter sikkerheden og fortroligheden af Kundernes data.

7.3. Internetdatacentre

Cookiebot leveres igennem internetdatacentre, der hele tiden konfigureres vha. rimelige og passende sikkerhedsforanstaltninger for brandsikring, strøm- og backup-generering, strukturel integritet, seismisk modstand og modstand overfor andre naturlige og menneskeskabte forstyrrelser. Cybot kan outsource driften af sine internetdatacentre til underleverandører.

7.4. Driften af Cookiebot.com

Cybot skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at drive og vedligeholde sine web-servere, der giver tilstrækkelig adgang til Cookiebot fireogtyve (24) timer om dagen, syv (7) dage om ugen, undtagen når rutinemæssig vedligeholdelse er påkrævet. Cybot skal overvåge sådanne servere og gøre en kommercielt rimelig indsats for hurtigt at rette alle serviceforstyrrelser for Cybots egen regning.

8. Sikkerhed


Cybot skal gennemføre rimelige og passende sikkerhedsprocedurer i overensstemmelse med gældende industristandarder for at beskytte Forhandlerens Slutbrugeres kundedata mod uautoriseret adgang ved fysisk og elektronisk indbrud. Medmindre Cybot ikke opfylder de førnævnte forpligtelser, er parterne enige om, at Cybot under ingen omstændigheder skal holdes ansvarlig for situationer (i) hvor tredjeparter skaffer sig adgang til data eller transmissioner vha. ulovlige eller uretmæssige midler eller (ii) hvor der opnås adgang til data eller transmissioner igennem udnyttelser af brud på sikkerheden, svagheder eller fejl, som Cybot intet kender til på det pågældende tidspunkt. Cybot informerer straks Forhandleren om evt. uautoriseret adgang til kundedata, når denne opdages af Cybot, og Cybot gør en flittig indsats for hurtigt at afhjælpe ethvert brud på sikkerheden, som har muliggjort en sådan uautoriseret adgang. I tilfælde af, at det er nødvendigt at informere personer, der indgår i sådanne kundedata, er Forhandleren eneansvarlig for at videregive sådanne informationer for egen regning.

9. Immaterielle rettigheder og ophavsret


Cybot har den fulde ophavsret samt retten til titlen og alle andre immaterielle rettigheder til Cookiebot, og intet i denne Aftale giver eller overdrager nogen form for immaterielle rettigheder (”IPR”) fra Cybot til Forhandleren, Forhandlere i anden linje eller Slutbrugere.

Vilkårene, som de er anført i Servicevilkårene afsnit 11, skal også være gældende i denne Aftale.

10. Indeståelser og garantier; skadesløsholdelse


10.1. Indeståelser og garantier

Hver af parterne indestår for og garanterer den anden, at: (i) hver part har fuld ret, magt og autoritet til at indgå og gennemføre denne Aftale; (ii) Cookiebot, ejendomsrettigheder og evt. brandingfunktioner af en af parterne specificeret heri, hverken krænker eller misbruger nogen tredjeparts ejendomsrettigheder eller udgør ærekrænkelse, krænkelse af privatlivets fred eller en hvilken som helst tredjeparts ret til privatliv; (iii) alle intellektuelle ejendomsrettigheder i Cookiebot, som beskrevet i afsnit 9, ejendomsrettigheder og eventuelle brandingfunktioner af en af parterne specificeret heri, er enten ejet af den leverende part eller tilstrækkeligt underlicenseret af tredjeparter, der giver den pågældende part retten til at bruge det samme som påtænkt herunder; (iv) vedrørende indsamlingen og brugen af Slutbrugerdata indestår og garanterer hver af parterne den anden om, at ingen af parterne vil overtræde andre personers eller enheders eventuelle rettigheder, inklusiv men ikke begrænset til: retten til omtale, privatliv eller personlighed; og (v) alle underlicenser, der gives af Forhandleren i forbindelse med Cookiebot, skal være i overensstemmelse med Servicevilkårene, som de er anført på Cookiebot.com.

10.2. Skadesløsholdelse

Hver part skal forsvare, friholde og holde skadesløs den anden, dennes datterselskaber, og dem der i øvrigt måtte træde i stedet for parten, direktører, og medarbejdere imod alle eventuelle krav, omkostninger, skader, tab, ansvar, handlinger, inddrivelser, afgørelser og udgifter (herunder faktiske advokatgebyrer og udgifter, uanset om en retssag er begyndt) (et ”Krav”), der opstår som følge af eller i forbindelse med en overtrædelse/usandhed af en hvilken som helst udtrykkelig indeståelse og garanti, der er beskrevet i afsnit 10.1, forudsat at: (i) den skadeløsholdte part straks underretter den skadesløsholdende part skriftligt om kravet, straks efter den skadesløsholdte part bliver opmærksom på et sådant krav; (ii) den skadesløsholdende part skal have enekontrol med afviklingen eller forsvaret af enhver handling, som kravet vedrører; og (iii) den skadesløsholdte part samarbejder med den skadesløholdende part på en hvilken som helst rimelig måde for at lette et sådant forsvar eller en sådan afvikling. Hvis den skadesløsholdende part, efter at være bekendtgjort med et sådant krav, ikke opfylder et sådant krav, kan den skadesløsholdte tage alle ovennævnte skridt og blive holdt fuldstændigt skadesløs af den skadesløsholdende part.

11. Afkald på garantier


Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af afsnit 10, giver hver part hermed afkald på alle garantier i det omfang, det er foreneligt med gældende lovgivning, både udtrykkelige og underforståede, herunder de underforståede garantier om titel, ikke-krænkelse, salgbarhed, egnethed til et særligt formål, systemintegration og datanøjagtighed på sine egne og sine leverandørers vegne. Ingen af parterne garanterer, at driften af Cookiebot eller ydelsen af deres respektive online funktioner og net-tjenester bliver uafbrudte og fejlfri. Ingen af parterne garanterer, at data, der indgives eller oplagres på eller via deres systemer, der er forbundet med internettet, er sikre overfor ikke-autoriseret adgang. Hver part anerkender, at den ikke har påberåbt sig nogen indeståelse, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

12. Ansvarsfralæggelse for skader pga. uheld og for følgeskader


Med undtagelse af skadesløsholdelse og forpligtelser vedrørende fortrolige oplysninger, der udtrykkeligt er angivet heri, skal ingen af parterne under nogen omstændigheder være ansvarlige overfor den anden i henhold til nogen bestemmelser eller præcedens, herunder kontrakt og erstatning (inklusiv uagtsomhed og strenge produktansvar) for indirekte, særlige eller tilfældige skader eller følgeskader, selv om parten, der forårsager sådanne skader, er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

13. Gensidig oplysning om fortrolige oplysninger


Parterne forventer, at hver part kan udlevere fortrolige oplysninger til den anden. Derfor ønsker parterne i dette afsnit at fastlægge betingelserne for brugen og beskyttelsen af visse oplysninger, som en part (”Ejeren”) kan videregive til den anden part (”Modtageren”). Med henblik betyder ”Fortrolige oplysninger” vilkårene og betingelserne i denne Aftale samt en Ejers øvrige oplysninger, her iblandt forretningsmodeller og -planer, tekniske informationer og data, der tilhører Ejeren, dennes Kunder eller leverandører. Modtageren må kun bruge Ejerens Fortrolige oplysninger i henhold til denne Aftale og skal beskytte sådanne Fortrolige oplysninger imod at blive givet videre til andre. Modtageren må kun videregive de Fortrolige oplysninger, hvis det med rimelighed er nødvendigt for at udføre Modtagerens forpligtelser i henhold til denne Aftale. Begrænsningerne for brugen og offentliggørelsen af Fortrolige oplysninger gælder ikke for oplysninger, der: (i) besiddes eller kontrolleres af Modtageren på tidspunktet for offentliggørelsen heraf (ii) er eller bliver offentligt kendt, der ikke skyldes Modtagerens ulovlige handlinger; (iii) er modtaget af Modtageren fra en tredjepart, som er berettiget til at videregive de Fortrolige oplysninger uden nogen forpligtelse overfor Ejeren eller (iv) er uafhængigt udviklet af Modtageren uden henvisning til de Fortrolige oplysninger.

14. Foreløbige retsmidler


Parterne er enige om, at enhver overtrædelse af enhver bestemmelse i denne aftale om fortrolighed eller beskyttelse af ejendomsrettigheder, herunder Cybots IPR, som beskrevet i afsnit 9, vil medføre uoprettelig skade, og at den forurettede part har ret til specifik opfyldelse og/eller andre foreløbige retsmidler foruden øvrige rettigheder, der måtte følge af lovgivningen.

15. Aftalevilkår


15.1. Indledende kontraktperiode

Denne Aftales indledende kontraktperiode begynder på Ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter i en periode på et (1) år. Den indledende kontraktperiode forlænges automatisk med en efterfølgende (1) etårig periode, med mindre en part informerer den anden skriftligt ikke mindre end halvfems (90) dage før udløbet af den indeværende periode om sit ønske om ikke at forlænge aftalen. Både den indledende kontraktperiode og enhver fornyende periode kan opsiges tidligere, som det ellers er angivet heri. Forhandleren kan frit fastlægge sine egne opsigelsesperioder for Slutbrugeren med hensyn til opsigelsen af denne Aftale.

15.2. Ikke-overdragelse

Denne Aftale kan ikke af Forhandleren overdrages på anden måde, end hvad der er tilladt i henhold til Forhandlere i anden linje.

15.3. Automatisk opsigelse

Denne Aftale opsiges straks og uden varsel i tilfælde af Forhandlerens insolvens, konkurs eller lignende handlinger fra eller imod Forhandleren, ethvert forsøg på overdragelse af Forhandleren til fordel for kreditorer eller enhver udpegelse eller anmodning om en sådan udpegelse af en modtager på vegne af Forhandleren, med mindre Forhandleren straks skriftligt informerer Cybot om det modsatte.

15.4. Opsigelse af aftale ved misligholdelse

Hvis en misligholdelse af Aftalen ikke er bragt til ophør efter otte (8) dage fra modtagelse af en skriftlig beskrivelse af misligholdelsens karakter, kan hver part opsige denne Aftale og alle de deri givne rettigheder. Begge parter erkender, at en manglende rettidig betaling af den anden part er en væsentlig misligholdelse af denne Aftale.

15.5. Virkningen af udløb eller opsigelse

Ved Aftalens udløb eller opsigelse skal Forhandleren straks ophøre med at sælge Cookiebot. Udløbet eller opsigelsen af denne Aftale bringer ikke rettighederne af eksisterende Slutbrugere til ophør, og Cybot påtager sig ansvaret for leveringen af Cookiebot til sådanne Slutbrugere ifølge Servicevilkårene, der findes på Cookiebot.com. Forhandleren har ikke ret til at kræve erstatning for tabt goodwill, mistede forretningsmuligheder eller lignende kompensation som følge af opsigelsen, uanset årsagen til opsigelse.

16. Voldgift


Bortset fra handlinger til beskyttelse af ejendomsrettigheder og håndhævelse af voldgiftsdommerens afgørelse herom, afklares enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt, herunder eventuelle tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, ved voldgift administreret af Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration) i overensstemmelse med reglerne for forenklet voldgiftsprocedure vedtaget af Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration), som er gældende på det tidspunkt, hvor sagen indledes. Voldgift skal finde sted i København i Danmark, og det sprog, der skal anvendes under voldgiftssagen, er engelsk. Voldgiftsdommeren skal anvende dansk ret i forbindelse med alle tvistigheder.

17. Jurisdiktion og sted


Danmarks domstole skal have eksklusiv jurisdiktion og værneting for alle retssager, der ikke er voldgiftspligtige i henhold til denne Aftale.

18. Overdragelse


Det står Cybot frit for at overdrage denne Aftale eller enhver ret eller interesse under denne Aftale til en tredjepart, her iblandt, men ikke begrænset til et selskab, der ejes eller delvis ejes af Cybot.

Forhandleren må ikke overdrage denne Aftale eller nogen ret eller interesse i henhold til denne Aftale eller uddelegere et arbejde eller en forpligtelse, der skal udføres i henhold til denne Aftale, uden Cybots forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg på overdragelse eller uddelegering i strid med dette afsnit er ugyldigt og virkningsløst. Forhandleren har dog lov til at udpege andre Forhandlere til udførelse af salg på sine vegne.

19. Fortsatte pligter


Følgende forpligtelser overlever udløbet eller opsigelsen af denne Aftale: (i) al fraskrivelse af garanti, ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse indrømmet af hver af parterne heri, (ii) enhver erklæring i denne Aftale med det formål at bestemme ejerskab af eller beskyttelse af ejendomsrettigheder, herunder Cybots IPR, inklusiv men ikke begrænset til, de fortrolige oplysninger tilhørende hver part, eller enhver afhjælpning af en misligholdelse heraf, og (iii) betalingen af skatter, afgifter eller penge til Cybot som beskrevet i denne Aftale.

20. Uafhængige entreprenører


Forholdet imellem parterne er det af en uafhængig entreprenør, og intet heri bør fortolkes som skabelsen af et partnerskab, joint venture, franchise, ansættelse eller agenturforhold imellem parterne. Forhandleren har ikke beføjelse til at indgå aftaler af nogen art på Cybots vegne og har ikke beføjelse eller autoritet til at binde eller forpligte Cybot til tredjeparter på nogen måde.

21. Force Majeure


Ingen af parterne er ansvarlige for skader, forsinkelser eller manglende levering pga. årsager, der ligger uden for deres rimelige kontrol, og som de ikke har nogen skyld i, her iblandt, men ikke begrænset til, force majeure, civile eller militære myndigheders handlinger, brande, optøjer, krige, embargoer, internetforstyrrelser, hackerangreb eller kommunikationsfejl.

22. Diverse


Denne Aftale skal fortolkes i henhold til dansk ret, dog således at dansk rets almindelige regler om lovvalg ikke finder anvendelse. Denne Aftale udgør parternes hele forståelse med hensyn til indholdet i denne Aftale og erstatter al tidligere kommunikation, forståelse og aftale. Denne Aftale kan kun ændres ved en skriftlig aftale underskrevet af parterne. At en af parterne undlader at håndhæve en af bestemmelserne i denne Aftale, gør ikke denne eller nogen anden bestemmelse ugyldig, ej heller denne parts ret til at håndhæve en hvilken som helst bestemmelse i denne Aftale på et senere tidspunkt.

Nedenstående underskrifter bevidner, at parterne forpligter sig til at overholde denne Aftale.

Forhandleren:

Aftalen er indgået af {CompanyName} ({CookiebotUserEmail}) den {EffectiveDate}
User ID: {ResellerUserId}

Cybot A/S:

Aftalen er indgået af Cybot A/S ([email protected]) den {EffectiveDate}
Contract ID: {ContractId}

“ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne Forhandlerkontrakt er ikke en officiel oversættelse og gives kun som en formålstjenlig oversættelse og skal derfor tolkes i overensstemmelse med den engelsksprogede udgave heraf, som skal være den gældende i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem den engelske udgave og denne oversættelse. Cybot påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, udeladelser eller uklarheder i oversættelsen. Enhver person eller instans, der stoler på det oversatte indhold, gør dette på egen risiko. Hvor der måtte være tvivl, skal der altid refereres til den officielle engelsksprogede udgave. Hvis du ønsker at rapportere en oversættelsesfejl eller unøjagtighed, bedes du sende os en e-mail på [email protected]

Skema 1.1 – Servicevilkår


[Terms_of_service]